Sözel Bildiriler

SALON 1

Sözel Bildiri Oturumu - 1

9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Bahadır Turan
Bildiri Başlığı Sunucu
Beslenme Problemi Olan Çocuklarda Anne-Bebek Etkileşiminin Çok Eksenli Değerlendirilmesi Dr. Hatice Gülşen
Acute and Chronic Stress Reactions Among Preschool Children: A Preliminary Findings from the 2023 Turkey Earthquakes Dr. Nisa Didem Zengin
Turkish Version of the Youth‐Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) Screen (Y‐NIAS): Validity and Reliability Study in a Pediatric Sample Dr. Büşra Bahadır
Exploring the Mediating Role of Sleep Disturbances in the Association Between ADHD and Self-Harm Dr. Songül Derin
Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Erişkin Dönem Sonuçları: Tek Merkezli 12 Yıllık Verilerin İncelenmesi Dr. Meryem Macit Efe
Otizm Spektrum Bozukluğu'nun Anlaşılmasında ChatGPT ve Google Bard, Geniş Çaplı Dil Modellerinin Performansının Değerlendirilmesi Dr. Esra Akman Ayidağa
Nakil Sonrası Süreçte Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümüne Konsültasyonu Yapılan Çocukların Geriye Dönük İncelenmesi Dr. Hande Çelik
SALON 2

Sözel Bildiri Oturumu - 2
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Berkan Şahin
Bildiri Başlığı Sunucu
Dı̇kkat Eksı̇klı̇ğı̇ Hı̇peraktı̇vı̇te Bozukluğu Tanılı Olguların 11-17 Yaş Kardeşlerı̇nde Psı̇kopatolojı̇ ve Yaşam Kalı̇tesı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ Dr. Sevim Karaer
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası Adana Şehir Hastanesinde Yatan Depremzede Çocuklar için Çocuk Psikiyatrisinden İstenen Konsultasyonlar Dr. Pınar Şefik
Yeme Bozukluğu (Anoreksiya Nervoza - Bulimia Nervoza -Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu) Tanılı Ergenlerin Sosyal Biliş ve Nörobilişsel Özelliklerinin Birbirleriyle ve Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması Dr. Rece Araz
Gelişim Yetersizliği Olan Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi Programı Tasarlanması ve Uygulanması Dr. Nursinem Şirin
Epilepsili Anne Çocuklarının Davranış, Uyum Becerileri ve Otizm Spektrum Bozukluğu Riskinin Prenatal Antiepileptik Tedaviyle İlişkisinin İncelenmesi Dr. Enes Kuşdoğan
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Göz Bulgularının İncelenmesi Dr. Öykü Akkaş
İzmir İlindeki Altıncı Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Dr. Öykü Akkaş
SALON 3

Sözel Bildiri Oturumu - 3
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Merve Çıkılı Uytun
Bildiri Başlığı Sunucu
Çok Boyutlu Otizm Spektrum Bozukluğu Fenotipinin Altında Yatan Kopya Sayısı Varyasyonlarının Makine Öğrenimi Yöntemleriyle Semptom Tabanlı Sınıflandırılması Dr. Hilmi Bolat
Navigating the Transition: Understanding and Addressing Challenges for Individuals with ADHD Moving from CAMHS to AMHS - A Clinical Perspective Dr. Hasret Turan
Çocuklarda Solid Organ Nakli Öncesi Dönemde Uyum Bozukluğu ve Risk Faktörleri:Son 10 Yılın Retrospektif Analizi Dr. Gözdenur Bozkurt
Spor Çocukların Ruh Sağlığını Koruyor ve Ekran Kullanımını Azaltıyor Olabilir mi? Olgu Kontrol Çalışması Dr. Ayça Hamdooğlu Yalçın
Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanılı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Geniş Otizm Fenotipi ve Aleksitimi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Dr. Ayşegül Tuğba Hıra Selen
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı ve Tipik Gelişim Gösteren Küçük Çocukların Beslenme Davranışlarının, Uyku Sorunlarının, Ebeveyn Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Dr. Ayşegül Tuğba Hıra Selen
Caregivers' Health Literacy in Inpatient and Outpatient Clinics of Child and Adolescent Psychiatry: A Preliminary Comparative Study Dr. Dicle Coşkun
SALON 4

Sözel Bildiri Oturumu - 4
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Sevgi Özmen
Bildiri Başlığı Sunucu
Okul Öncesi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Özgül Öğrenme Bozukluğu Erken Belirtilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Bir Ön Çalışma Dr. Serdar Akkuş
Otı̇zm Spektrum Bozukluğu Tanısını Kaybetmı̇ş Olguların Otı̇zm Spektrum Bozukluğu Tanısı Devam Edenler ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Dr. İlayda Barankoglu Sevin
Biyotinidaz Eksikliği Olan Çocukların Gelişimsel Sonuçları ve Ebeveynlerin Anksiyete / Depresyon Düzeyleri Dr. Seda Bozduman Çelebi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Ergenlerde Akran Zorbalığı ve Akran Zorbalığının Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin Değerlendirilmesi Dr. Ayşegül Metin Emre
Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne Başvuran Çocuklara Verilen Durum Bildirir Raporları ve Çözger İtirazlarının Retrospektif İncelenmesi Dr. Sinem Kısa
Ebeveynlerde Siberkondria ve Nomofobi Düzeylerinin Çocuklarda Ekran Kullanımı ile İlişkisi Dr. Fatma Subaşı Turgut
Major Depresif Bozukluğu Olan Ergenlerde Bağlanma Stillerinin Emosyonel/Davranışsal Sorunlar ile İlişkisinin İncelenmesi: Ön Çalışma Dr. Eda Demir
SALON 5

Sözel Bildiri Oturumu - 5
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Karadağ
Bildiri Başlığı Sunucu
Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Siber Zorbalık ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Dr. Behiye Sena Palamutcu
Borderline Kişilik Örgütlenmesi Olan Ergenlerde Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu Komorbiditesinin Araştırılması: Bir Ön Çalışma Dr. Merve Soyhan
Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Hospitalize Edilen Çocuk ve Ergenlerin Psikiyatrik Konsültasyon ve Liyezon Bağlamında Ele Alınması Dr. Merve Çıkılı Uytun
Yavaş Bilişsel Tempo Tanılı Çocukların Akran İlişki İşlevsellik Düzeyinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklar ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Dr. Utku Kaçmaz
The Prevalence and Associated Factors of Developmental Coordinatıon Disorder in Primary School Children Dr. Merve Karabak
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerin İlk Tanı Zamanı, Hastalık Şiddeti ve Ebeveynin Algıladığı Sosyal Destek ile Ebeveyn Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Dr. İsmet Aşıkhasan
The Relationship Between Attachment Patterns, Parental Broader Autism Phenotype, and Treatment Adherence in Adolescents with Schizophrenia Dr. Ceren Sena Coşkuner
Sosyal İletişim Ölçeğini Kullanarak Otizm Spektrum Bozukluğunu Entelektüel Yeti Yitiminden Ayırmak: Kontrollü Bir Çalışma Dr. Afife Nur Orpay
SALON 6

Sözel Bildiri Oturumu - 6
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Esra Demirci
Bildiri Başlığı Sunucu
Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Psikiyatrik Semptomlarının Değerlendirilmesi Dr. Setenay Sarıoğlu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Dışsallaştırma Davranışları ile Annelerinin Ebeveyn Stresi ve Psikolojik Esnekliği Arasındaki İlişki Dr. Esra Rabia Taşpolat
Diyabeti Olan Ergenlerde Ebeveyn-Çocuk Metakognisyonlarının Hastalığa Yönelik Tutum, Psikolojik Sağlamlık ve Depresyon-Kaygı İle İlişkisi Dr. Feriştah Güneş
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Dissosiyatif Bozuklukların Araştırılması Dr. Melodi Dinçel
Başka Türlü Adlandırılamayan Bipolar Bozuklukta Paliperidon Monoterapisi Dr. Pınar Imıl
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Annelerinde Duygudurumu Düzenlemede Güçlük, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Belirtilerinin Değerlendirilmesi Dr. Işıl Kayı
Otizm Tanılı Ergen ve Genç Erişkinlerde Geç Regresyon ile Katatoni İlişkisi Dr. Makbule Esen Öksüzoğlu
SALON 7

Sözel Bildiri Oturumu - 7
9 Mayıs 2024, Perşembe
8:00 - 9:00

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Büber
Bildiri Başlığı Sunucu
Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Risk Faktörlerinin Otizm Şiddetine Göre Karşılaştırılması Dr. Duygu Karagöz
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği Semptomlara Göre Farklılık Gösterir mi? Dr. Yüksel Sümeyra Naralan
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Hekimlerinin Adli Psikiyatri Alanında Yaşadığı Güçlüklerin Değerlendirilmesi Dr. Yüksel Sümeyra Naralan
Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin ve Yaş ve Cinsiyet Açısından Eşlenmiş Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinin Otizm Spektrum Anketi Sonuçları İle Çocuklarının Sosyal Yeterlilik Açısından Karşılaştırılması Dr. Dilara Özdemir
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Eşlik Eden Özgül Öğrenme Güçlüğünün Wechsler Zeka Ölçeği-Çocuklar için Revize Edilmiş Sürümü Alt Testlerine Etkisi Dr. Gülgün Batan
Erken ve Çocukluk Çağı Başlangıçlı Şizofrenide Klinik Karakteristiklerin Karşılaştırması ve Gidiş Öngörücüleri: Çok Merkezli Çalışma Dr. Müge Karaçizmeli
SALON 2

Sözel Bildiri Oturumu - 8
9 Mayıs 2024, Perşembe
19:00 - 20:00

Oturum Başkanları: Dr. Fethiye Kılıçaslan, Dr. Mehmet Akif Akıncı
Bildiri Başlığı Sunucu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum Selektinler ve Platelet Endotelyal Hücre Adhezyon Molekülü-1 Düzeylerinin İncelenmesi Dr. Havvanur Alp
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Ergenlerde TSSB Düzeyleri ile Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi Dr. Sümeyye Soylu
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Dahil Edilme- Eğitime Eşit Katılım Dr. Sema Yıldırım
DAT1 ve DRD4 Genotipleri ile DEHB Tanılı Hastalarda Nörokognitif Test Performansı Arasındaki İlişki Dr. Sema Yıldırım
Son Bir Yıl İçinde Suisid Girişimi Olan 12-18 Yaş Arası Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri, Yavaş Bilişsel Tempo Belirtileri ve Emosyonel Regülasyonun İncelenmesi Dr. Ecem Boru
DEHB Belirti Şiddeti ve Zorbalık İlişkisinin İncelenmesi Dr. Nihal Serdengeçti
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda E,L,P Selektin ve Pecam-1 Düzeyleri Dr. Dilan Taş
Which Medication is More Beneficial for Cognitive Disengagement Syndrome Symptoms?: Methylphenidate or Atomoxetine? Dr. Akın Tahıllıoğlu
12-18 Yaş Arası Ergenlerde Meslek Tercihlerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi Dr. Şeyma Sinemnur Sayar
SALON 3

Sözel Bildiri Oturumu - 9
9 Mayıs 2024, Perşembe
19:00 - 20:00

Oturum Başkanları: Dr. Seda Aybüke Sarı, Dr. Leyla Bozatlı
Bildiri Başlığı Sunucu
Turner Sendromu Tanılı Ergenlerde Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Dr. Gizem Kuru
Çocukluk Çağı OKB'sinde OKB Şiddeti, Yaş ve Cinsiyete Göre Klinik Özellikler, Psikiyatrik Komorbiditeler ve Tedaviler: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi Dr. Elif Milhan Alış
Migren Tanılı Ergenlerde Ağrıyla Başa Çıkma Stratejileri Üzerinde Uyku Bozukluklarının Rolü Dr. Cansu Ölçer
Kahramanmaraş Merkezli Deprem Sonrası Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal/Davranışsal Sorunlar ile Annelerinin Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Kevser Yenicil Daş
Yatarak Tedavi Alan Depresif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Transkraniyal Manyetik Stimülasyonun Depresif Belirtilere Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Dr. Kübra Yılmaz
Behavioral Adaptation of Adolescents with OCD diagnosis to Covid-19 Pandemic Dr. Anıl Şafak Kaçar
 Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Bilişsel Kopma Sendromunun Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Bir Ön Çalışma Dr. Ali Güven Say
Elevating Early Intervention: Unveiling Risk Factors and Emphasizing the Significance of Preschool Education in Childhood Speech Disorders Dr. İfakat Şule Korkmaz
SALON 4

Sözel Bildiri Oturumu - 10
9 Mayıs 2024, Perşembe
19:00 - 20:00

Oturum Başkanları: Dr. Nilfer Şahin, Dr. Abdullah Bozkurt
Bildiri Başlığı Sunucu
Sağlık Tedbiri Uygulaması Kapsamında Takip Edilen Çocuk ve Ergenlerin Sağlık Tedbiri Süreçlerinin Geriye Dönük Tarama ile Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ile Birlikte Değerlendirilmesi Dr. Ümmühan Büyükkal
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Kısıtlı Kaçıngan Yiyecek Alım Bozukluğu Belirtileri ve Annelerindeki Ortoreksiya Nervoza İlişkisi Dr. Buket Canlan Özaydın
Anksiyete Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklarda Serum Nrf2/Keap1, Sestrin2 ve Süperoksit Dismutaz Seviyelerinin Subklinik Grup ve Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması Dr. Elifnur Yıldırım
Ürtiker Tanılı Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Bir Ön Çalışma Dr. Şamil Şulul
Aleksitimi Eşlik Eden OKB Tanılı Ergenlerde Tedavi Sonrası Gözlenen Değişimler Dr. İrem Gülfem Demircioğlu
Investigation of Diagnostic Changes and Associated Factors in Children Diagnosed with ASD Whose Health Board Reports Changed After Follow-Up Dr. Rabia Can
The Effect of Serous Otitis Media Accompanied with Adenoid Hypertrophy on Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms: A Cross-Sectional Study Dr. Rukiye Çolak Sivri
Ergen Uyku Hijyen Ölçeği’nin Türkçe Psikometrik Özellikleri: Ön Bulgular Dr. Ceyda Koru Çalışkan
SALON 5

Sözel Bildiri Oturumu - 11
9 Mayıs 2024, Perşembe
19:00 - 20:00

Oturum Başkanları: Dr. Saliha Baykal, Dr. Perihan Çam Ray
Bildiri Başlığı Sunucu
Investigating Clinical Correlates of Misophonia and İts Relationship Between Autistic Traits in a Clinical Sample of Adolescents Dr. Kübra Dilara Aynigül
Otizm Spektrum Bozukluğunda Prenatal ve Perinatal Risk Faktörlerinin Hastalık Şiddetine Göre Değerlendirilmesi Dr. Kübra Bayındır
İlk Kim Bakmalı? Yapay Zeka Ön Tanılarının Hekimlerin Ön Tanıları ile Karşılaştırılması Dr. Berat Merih Yetim
Geçmişteki Akran Zorbalığının Geç Ergenlik Dönemindeki Gelişimsel Özelliklere ve Psikopatolojiye Etkisi Dr. Sıla Tunç
Ergen Hasta Grubunda Hangi Bulgular Anksiyete Bozukluğunun Devamını Öngörüyor? Doğal İzlem Çalışması Dr. Hilal İşliyen Sonkaya
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Gemi Adamı Sağlık Kurulu Raporu için Başvuran Gençlerin Değerlendirilmesi Dr. Yüksel Sümeyra Naralan
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Üzerine Bölgesel Genetik Araştırma: Array Teknolojisi Kullanımı ve Bulgu Analizi Dr. Yüksel Sümeyra Naralan
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Uyku Sorunu Olan Çocuklarda Yapılandırılmış Bir Uyku Hijyeni Eğitimi ve Progresif Kas Gevşeme Egzersizi Programının Etkilerinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Dr. Gaye Türkmen Noyan
SALON 2

Sözel Bildiri Oturumu - 12
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanları: Dr. Hatice Altun
Bildiri Başlığı Sunucu
Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğunda Nöropsikolojik Fonksiyonlar, Metakognitif Becerilerin Benzerlikleri ve Farklılıkları Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör
Deprem Sonrası Bir Üniversite Hastanesi Psikososyal Destek Polikliniğine Başvuran Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Verilerinin Değerlendirilmesi Dr. Zafer Yaşlıca
Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen 0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişimsel Pediatri Konsültasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Banu Kaymak
Catatonia in Autism: Insights from Clinical Evaluation and Caregiver Reports - A Preliminary Study Dr. Banu Kaymak
İzmir İlinde Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde Görev Yapmakta Olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Dr. Öykü Yavuz Kan
Göçe Maruz Kalmış Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Komorbidite ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Dr. Sibel Helin Tokmak
SALON 3

Sözel Bildiri Oturumu - 13
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanları: Dr. Yüksel Sümeyra Naralan
Bildiri Başlığı Sunucu
Investigatıng the Headache Symptom Among the Adolescents With Problematic Internet Use and Control Group Who Applied to a Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinics Dr. Mehmet Sertçelik
Nonsendromik Yarık Damak/Dudak Tanılı Bebek, Küçük Çocuk ve Okul Öncesi Çocuklardaki Psikopatolojilerin Değerlendirilmesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması Dr. Ayşe Beste Güzel Tuncer
Okul Olgunluğuna Erişemediği Belirlenen Olguların Sosyodemografik ve Klinik İncelenmesi Dr. Büşra Kaya
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk, Mizofoni ve Yürütücü İşlevlerin İlişkisi: Pilot Çalışma Dr. Ayşe Cabi
Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöronal Hasar Proteinleri ve Matriks Metalloproteinazların Otistik Regresyon ile İlişkisinin İncelenmesi Dr. Huriye Berna Devecioğlu
Obezite Tanılı Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu, Siber Zorbalık/Mağduriyet Düzeylerinin İncelenmesi Dr. Havvanur Eroğlu Doğan
Obsesif Kompulsif Bozukluğa Sahip Olan Çocuklar ve Sağlıklı Kontroller Arasında β-katenin, GSK-3β ve BDNF Düzeylerinin İncelenmesi Dr. Hatice Alarslan
Cinsiyet Disforisi ile İlişkili Klinik Değişkenlerin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma Dr. Yağmur Özgür
SALON 4

Sözel Bildiri Oturumu - 14
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanı: Dr. Semiha Cömertoğlu
Bildiri Başlığı Sunucu
Brain Magnetic Resonance Imaging Findings in Children with Autism Spectrum Disorder Dr. Merve Yazıcı
Şizofreni Tanılı Ergenlerin Kardeşlerinin Nörobiliş ve Sosyal Biliş Profillerinin Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması: Bir Ön Çalışma Dr. Şeymanur Bükrü
EKT Alan Hastaların Ebeveynlerinin EKT ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Dr. İpek Ege Gürel Fıçıcıoğlu
İntihar Riski Nedeniyle Yatarak Tedavi Görmüş Ergen Hastaların Klinik Özellikleri ve Taburculuk Sonrası 6 Aylık Takiplerinin Değerlendirilmesi Dr. İpek Ege Gürel Fıçıcıoğlu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Netrin-1 ve Semaforin 3A, 4D, 7A Düzeylerinin Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması Dr. Hümeyra Hilal Öztürk
Cinsel İstismar Maruziyeti Sebebiyle Adli Psikiyatrik Muayenesi İstenen Çocuk ve Ergenlerin Psikiyatrik İzlem Sonuçları Dr. Meliha Ceren Erkul
Anoreksiya Nervosa Hastalarında Prognostik Nütrisyonel İndeks Düzeylerinin Prognoza Etkisi Dr. Özge Asena Duygu
SALON 5

Sözel Bildiri Oturumu - 15
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanı: Dr. Hasan Cem Aykutlu
Bildiri Başlığı Sunucu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu veya Yavaş Bilişsel Tempo Olan Olguların Uyku Profillerinin Kontrol Grubuyla Kıyaslanması Dr. Tuğçem Şar
Güvensiz Bağlanmanın Depresyonu Olan Ergenlerde Anksiyete Depresyon Seviyeleri ve Demografik Özellikler ile İlişkisi Dr. Hatice Ataman
Çocukluk Çağında Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Hastaların Psikiyatrik Tanı ve Psikososyal İşlevselliğinin Yetişkinlik Döneminde Yeniden Değerlendirilmesi Dr. Gamze Yıldız Baş
Otizm Spektrum Bozukluğunda suPAR, hs-CRP, IL-6 Düzeylerinin Hastalık Şiddetiyle İlişkisinin Değerlendirilmesi Dr. Halime Dağcı
Otizm Spektrum Bozukluğunda Regresyon ile İlişkili Klinik Değişkenlerin Değerlendirilmesi Dr. Hande Emine Sabah Barış
Çocuk ve Ergenlerdeki Alkol Madde Kullanım Bozukluğunda Sosyal İyileşmenin Seyri Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Nur Özmen
Çocuk Ergenlerde Sorunlu İnternet Kullanımının Seyri Psk. Esra Çevik
Davranışsal Bağımlılık Polikliniğinde Sorunlu İnternet Kullanımı ile Takip Edilen Ergenlerin İncelenmesi Dr. Muhlise Özkan
SALON 6

Sözel Bildiri Oturumu - 16
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanı: Dr. Halit Necmi Uçar
Bildiri Başlığı Sunucu
Addressing Burnout Among Parents of Children Receiving Medical Treatment for ADHD: A Preliminary Report and Implications Dr. Feyza Nur Karakaş
Investigating The Clinical And Sociodemographic Features Of Young Adults With Autism Spectrum Disorder: Their Current Situations And Activities - Lost To Follow-Up And Neglected? Dr. Öznur Adıgüzel
Otizm Spektrum Bozukluğunda Özgül Fobinin Duyusal Özellikler, Emosyon Regülasyonu ve Sınırlı Tekrarlayıcı Davranışlarla İlişkisi Dr. Furkan Türer
Depresif Ergenlerde Yavaş Bilişsel Tempo ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki Dr. Burçin Özlem Ateş
2023 Şubat Türkiye Depremi'nde Yakınlarını Kaybeden Çocuk ve Ergenlerde Uzamış Yas Bozukluğu Sıklığı ve Yordayıcılarının Araştırılması Dr. Yahya Esad Özdemir
Ergenlerde Depresyon ve İntihar Amaçlı Olmayan Kendini Yaralama Davranışları: Nörobiliş, Sosyal Biliş ve Dürtüsellik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Dr. Gülseren Aydoğan
Travmatik Yaşam Deneyimi Olan Çocuk ve Ergenlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların ve Dissosiyatif Yaşantıların Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimine Aracı Etkileri Dr. Fatma Zehra Bıçakcı
Okul Öncesi Çocuklarda Psikolojik Sağlamlık ve Mizacın Otizm Spektrum Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılarındaki Hastalık Şiddeti ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Dr. Seda Erbaş
SALON 7

Sözel Bildiri Oturumu - 17
10 Mayıs 2024, Cuma
18:30 - 19:45

Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Mutluer
Bildiri Başlığı Sunucu
Insights into School Refusal: Psychiatric Profiles and Digital Engagement in Children Dr. Elif Kevser Sezer
Erken Yaşta Evlilik İçin Başvuran Olguların Sosyodemografik Verileri Dr. Ahmet Karacaoğlu
The Effect of Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder on Creativity and Cognitive Functions in Children Dr. Belgin Özgül Konakçı
Web Tabanlı Yapay Zeka Destekli Psikiyatri Stajı: “Sanal Asistanım Bee” ile Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyiminin Değerlendirmesi Dr. Belgin Özgül Konakçı
Ergenlerde Cinsel İçerikli Mesajlaşmanın Dürtüsellik ve İnternet Kullanımı ile İlişkisi Dr. Veysel Özdağ
Examination of Laboratory Parameters in Adolescent Patients Diagnosed with Substance Use Disorder Dr. Hande Şirin
Majör Depresif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Peroksizom Proliferatif Aktivatör Reseptör Gamma ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein Düzeyi ile İyileşme İlişkisi: Bir Yıllık İzlem Çalışması Dr. Esra Özkan
Strese Tepki Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Türk Çocuk Psikiyatri Klinik Örnekleminde İncelenmesi Dr. Ömer Faruk Bulut